Close X

Внутрішньодержавна Платіжна Система «ЕЛЕКТРУМ»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЕКТРУМ ПЕЙМЕНТ СІСТЕМ» є Платіжною організацією ВНУТРІШНЬОДЕРЖАВНОЇ ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ «ЕЛЕКТРУМ», яка визначає правила роботи платіжної системи, а також виконує інші функції щодо забезпечення діяльності платіжної системи та несе відповідальність згідно із законодавством України та укладеними нею договорами.

1. ВІДОМОСТІ, ЩОДО ПІДТВЕРДЖЕННЯ УНЕСЕННЯ НБУ ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ ДО РЕЄСТРУ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ, СИСТЕМ РОЗРАХУНКІВ, УЧАСНИКІВ ЦИХ СИСТЕМ ТА ОПЕРАТОРІВ ПОСЛУГ ПЛАТІЖНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Відомості про ВПС «ЕЛЕКТРУМ» внесено Національним банком України до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури.

Правила ВПС «ЕЛЕКТРУМ» узгоджені Національним банком України, про що ТОВ «ЕПС», як Платіжна організація ВПС «ЕЛЕКТРУМ», отримала Свідоцтво № 30 від 07.11.2016 року.

10.05.2017 - Національний банк України узгодив зміни до ПРАВИЛ ВНУТРІШНЬОДЕРЖАВНОЇ ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ «ЕЛЕКТРУМ».

04.09.2018 - Національний банк України узгодив зміни до ПРАВИЛ ВНУТРІШНЬОДЕРЖАВНОЇ ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ «ЕЛЕКТРУМ» шляхом їх викладання у новій редакції.

2. Опис організаційної структури ВПС «ЕЛЕКТРУМ»

До Організаційної структури ВПС, схематичне зображення якої наведено в малюнку 1, входить:

Платіжна організація – ТОВ «ЕПС»;

Оператор послуг платіжної інфраструктури – ТОВ «ЕПС», структурні підрозділи Платіжної організації на які покладено виконання функцій Клірингового центру ВПС, Процесингового центру ВПС та інші функції, що визначені Правилами ВПС та чинним законодавством України.

Суб’єкти ВПС:

 • Учасники ВПС;
 • Розрахункові банки;
 • Отримувачі;
 • Платники.

Схематичне зображення Організаційної структури наведено на малюнку

3. СКЛАД КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ПЛАТІЖНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВПС «ЕЛЕКТРУМ».

Вищим керівним органом ТОВ «ЕПС», як Платіжної організації є Загальні збори Учасників Товариства. Склад, повноваження, порядок скликання, роботи та прийняття рішень Загальними зборами визначені в Статуті ТОВ «ЕПС» (далі — Статут).

Загальні збори засновників визначають основні напрями розвитку ВПС, затверджують план та річні результати діяльності Платіжної організації.

Виконавчим органом ТОВ «ЕПС» є Генеральний Директор, який здійснює керівництво поточною діяльністю Платіжної організації і виконує функції згідно Статуту.

Генеральний Директор Товариства призначається та звільняється з посади Загальними зборами Учасників у порядку, передбаченому Статутом.

Генеральний Директор має право підпису Правил та інших документів ВПС від імені Платіжної організації.

4. УМОВИ УЧАСТІ У ВПС «ЕЛЕКТРУМ»

Умовою участі юридичної особи у ВПС є наявність у такої юридичної особи права надавати послуги з переказу коштів відповідно до законодавства України.

5. ПЕРЕЛІК УЧАСНИКІВ ВПС «ЕЛЕКТРУМ»

Учасниками внутрішньодержавної платіжної системи "ЕЛЕКТРУМ" є:

 1. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРПОШТА" (21560045)
 2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФЕНІКС" (35075436)
 3. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ВОСТОК» (26237202)
 4. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРТУА» (40270391)
 5. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВЕЙ ФОР ПЕЙ» (39626179)

6. Порядок припинення участі та виключення учасника ВПС «ЕЛЕКТРУМ», який порушує вимоги щодо участі у ВПС «ЕЛЕКТРУМ» або більше їм не відповідає:

1. Порядок виходу з ВПС

1.1. Усі Учасники ВПС можуть припинити участь у ВПС за власним бажанням або з причин, наведених у цьому розділі.

1.2. Підставою для ініціювання припинення участі в ВПС за власним бажанням є: для Учасників ВПС — заява (у письмовій довільній формі) про припинення участі в ВПС, що надається в письмовій формі 30 днів до передбачуваної дати виходу з ВПС;

1.3. Платіжна організація може ініціювати припинення участі з наступних причин для виключення фінансової установи з числа Учасників ВПС, а саме:

 • a) рішення Національного Банку України про припинення дії ліцензії на надання послуг з переказу коштів чи припинення діяльності небанківської фінансової установи;
 • b) рішення Національного Банку України про ліквідацію банку;
 • c) рішення Господарського суду про ліквідацію фінансової установи чи визнання його банкрутом;
 • d) рішення вищого органу управління фінансовою установою про його реорганізацію чи ліквідацію;
 • e) систематичне подання недостовірної інформації, яка необхідна для вирішення спорів та конфліктів, або для забезпечення функціонування ВПС; у разі порушення фінансовою установою або її структурним підрозділом, технології роботи у ВПС та невиконання вимог інформаційної безпеки ВПС;
  • невиконання зобов’язань, пов’язаних із розрахунками з Учасниками ВПС;
  • порушення умов договору з Платіжною організацією та вимог Правил ВПС;
  • встановлення факту надання Платіжній організації недостовірної фінансової інформації, яка потрібна для укладання договору, вирішення спорів і конфліктів;
  • невиконання вимог інформаційної безпеки ВПС;
  • з інших підстав, які унеможливлюють подальше виконання Учасником ВПС його функції;
  • рішення Уповноваженого органу управління (Міністерства інфраструктури України) про реорганізацію або ліквідацію Національного оператора поштового зв’язку.

1.4. При порушенні Учасником ВПС (його структурним підрозділом) пунктів перерахованих умов, цей Учасник ВПС попереджається листом, а у разі повторних порушень, Платіжна організація має право припинити роботу Учасника ВПС у ВПС. Фінансова установа (його структурний підрозділ) може продовжувати роботу в ВПС лише після службового розслідування, яке проводить Платіжна організація, та усунення виявлених недоліків. Розслідування проводиться в строк до 7 робочих днів.

1.5. Платіжна організація при виході Учасників ВПС із складу ВПС проводить перевірку виконання нижче наведених умов:

 • вилучення рекламних матеріалів;
 • учасник, що виходить з ВПС повинен повідомити платників про припинення участі в ВПС і про анулювання відповідних договорів за 30 днів до передбачуваної дати виходу;
 • проведення остаточних розрахунків з іншими Учасниками та Платниками/Отримувачами ВПС.

Учасник, що виходить з ВПС не повинен мати заборгованості перед Платіжною організацією та здійснити розрахунки за її витрати, пов’язані з виходом зі структури ВПС.

Якщо в результаті перевірки встановлено, що ці вимоги не виконані, або виконані частково, то Платіжна організація по узгодженню з Учасником, що виходить з ВПС встановлює новий термін для повного виконання перерахованих вище умов, по закінченню цього терміну перевірка виконання цих вимог поновлюється.

Якщо результати перевірок підтверджують, що всі вимоги виконані, Платіжна організація делегує уповноважених осіб до Учасника, що виходить з ВПС для вилучення ключової та іншої конфіденційної інформації ВПС.

Після цього Учасник ВПС підписує з Платіжною організацією відповідний договір про припинення дії договору про участь у ВПС. З дати підписання цього договору про припинення, Учасник є таким що виключений з ВПС.

1.6. Розрахунковий банк протягом трьох робочих днів після укладання договору про припинення участі у ВПС, перераховує залишок коштів з рахунку Учасника, що вийшов з ВПС на її рахунок в іншому банку, відповідно до договору про припинення.

1.7. Платіжна організація протягом одного місяця після виключення Учасника, що вийшов з ВПС зобов’язана приймати до розгляду претензії по спірних трансакціях.

7. ОПИС ПОСЛУГ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ВПС «ЕЛЕКТРУМ», ВКЛЮЧАЮЧИ ВСІ ПЛАТНІ ПОСЛУГИ

ВПС «ЕЛЕКТРУМ» надає послуги з переказу коштів в національній валюті України - гривня (UAH) без відкриття рахунків, між Платниками (фізичними особами) на користь Отримувачів (фізичних осіб, ФОП та юридичних осіб), шляхом надання таких видів послуг з переказу коштів:

 1. Ініціювання Платником переказу готівкових коштів без відкриття рахунку через:
  • каси ВПС/Учасників ВПС шляхом подання платником заяви на переказ готівки та внесення відповідної суми готівки;
  • каси ВПС/Учасників ВПС для виплати переказу Отримувачу-фізичній особі в готівковій формі;
  • ПТКС ВПС/Учасників ВПС шляхом формування електронної заявки на переказ готівки та внесення відповідної суми готівки;
 2. Ініціювання Платником переказу безготівкових коштів з використанням електронних платіжних засобів через:
  • систему дистанційного обслуговування Платників (ВЕБ-портал, мобільний застосунок, тощо);
  • платіжні пристрої, які дають змогу Платнику здійснити операції з ініціювання переказу безготівкових коштів, а також виконати інші операції (функції) згідно з функціональними можливостями відповідного платіжного пристрою.
 3. Видачі суми переказу у готівковій формі Отримувачу-фізичній особі (виключно в касах ВПС/Учасників ВПС);

8. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ, ЩО НАДАЮТЬСЯ КОРИСТУВАЧАМ ВПС «ЕЛЕКТРУМ» (РОЗМІР КОМІСІЙНОЇ ВИНАГОРОДИ / ПЛАТУ ЗА ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЇ)

Інформацію стосовно вартості послуг, що надаються користувачам можна знайти в розділі - Тарифи.

9. ПЕРЕЛІК ПРАВ І ОБОВ'ЯЗКІВ ПЛАТІЖНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВПС «ЕЛЕКТРУМ» ТА ЇЇ УЧАСНИКІВ

Платіжна організація зобов’язана:

 • вести реєстр пунктів приймання та виплати готівки, платіжних пристроїв (банківський автомат, платіжний термінал, програмно-технічний комплекс самообслуговування тощо);
 • забезпечити зберігання інформації про кожну операцію з переказу коштів, здійснену в платіжній системі, у системі обліку Платіжної організації, у встановленому Платіжною організацією порядку, з можливістю відновлення даних про дату здійснення операції, ініціатора та отримувача переказу, місця ініціювання та виплати переказу, суму та валюту переказу коштів;
 • доводити інформацію, отриману від Національного банку, що стосується надання послуг Учасниками ВПС до їх відома для використання в роботі;
 • після виникнення кожного порушення безперервності діяльності, документально зафіксувати дату та час, тривалість і причини порушень, шляхи вдосконалення механізмів забезпечення безперервності діяльності платіжної системи;
 • щокварталу до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом, надавати Національному банку інформацію, в обсягах (за формами) визначених чинним Національним банком України;
 • здійснювати реєстрацію звернень Платників з питань діяльності платіжної системи та переказу коштів, у тому числі щодо помилкових та неналежних переказів, шляхом унесення відомостей до журналу реєстрації звернень Платників, який ведеться в електронній формі. Перелік обов’язкової інформації, що має відображатися в журналі визначається Національним банком України. Журнал реєстрації звернень Платників повинен вестись із забезпеченням захисту інформації, що міститься в ньому, відповідно до законодавства України;
 • оприлюднювати на власному офіційному веб-сайті таку актуальну інформацію:
  1. відомості, що підтверджують унесення платіжної системи до Реєстру;
  2. опис організаційної структури платіжної системи;
  3. склад керівних органів платіжної організації платіжної системи;
  4. умови участі в платіжній системі;
  5. перелік учасників платіжної системи;
  6. порядок припинення участі та виключення учасника платіжної системи, який порушує вимоги щодо участі в платіжній системі або більше їм не відповідає;
  7. опис послуг, що надаються платіжною системою, включаючи всіх платні послуги;
  8. вартість послуг, що надаються користувачам платіжної системи (розмір комісійної винагороди / плату за здійснення операції);
  9. перелік прав і обов'язків платіжної організації платіжної системи та її учасників;
  10. порядок вирішення спорів між учасниками та користувачами платіжної системи;
  11. порядок (умови) здійснення переказу коштів;
  12. місця розташування програмно-технічних комплексів самообслуговування, пунктів приймання та виплати готівки, які використовуються для здійснення переказів коштів у платіжній системі;
  13. інформацію щодо номера контактного телефону, поштової адреси та адреси електронної пошти;
  14. види валют переказу коштів;
  15. курси обміну валют.
 • надавати роз'яснення Учасникам ВПС стосовно їх участі у ВПС та проводити консультації:
  1. з новими Учасниками ВПС - перед початком надання ними послуг у платіжній системі;
  2. з діючими Учасниками ВПС - не рідше одного разу на рік.
 • надавати Учасникам ВПС, Розрахунковим банкам необхідну для забезпечення безперервності діяльності платіжної системи та управління ризиками в платіжній системі, зокрема про порядок:
  1. повідомлення заінтересованих осіб про виникнення надзвичайної ситуації;
  2. взаємодії та комунікацій у надзвичайній ситуації між працівниками Платіжної організації, а також Платіжною організацією та заінтересованими особами;
  3. дій щодо забезпечення виконання/надання критичних операцій/послуг у разі відмови телекомунікаційних мереж та/або окремих складових програмно-технічного забезпечення.
 • забезпечити збереження та нерозголошення інформації, що може загрожувати безпеці та цілісності платіжної системи, та інформації, що містить комерційну таємницю та/або конфіденційну інформацію про Учасників ВПС;

Платіжна організація має право:

 • в односторонньому порядку, що визначений Правилами ВПС, змінювати зміст цих Правил
 • здійснювати контроль за діяльністю Учасників ВПС в частині виконання ними Правил ВПС;
 • здійснювати контроль за виконанням Суб’єктами ВПС договірних зобов’язань перед Платіжною організацією;
 • припинити дію договору щодо виконання Суб’єктами ВПС відповідних функцій у ВПС у разі порушення ним умов договору та Правил ВПС;
 • обмежити або припинити діяльність Суб’єкта ВПС у випадках, визначених Правилами ВПС та відповідним договором, що укладений між Платіжною організацією та Суб’єктами ВПС;
 • установлювати перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю;
 • вимагати після розгляду спорів відшкодування збитків, що завдані Суб’єктом ВПС Платіжній організації та/або іншому Суб’єкту ВПС;
 • установлювати тарифи на послуги Платіжної організації;
 • здійснювати перевірку фінансових показників кандидатів в Учасники ВПС та здійснювати поточний моніторинг їх фінансового стану;
 • ухвалити рішення про припинення діяльності ВПС;
 • здійснювати зміни або визначати нові вимоги до програмного забезпечення ОС Суб’єктів ВПС (в частині, що приймає участь у взаємодії з ВПС) так і до програмного забезпечення, що використовується у ВПС (ПАК);
 • здійснювати переказ коштів на правах учасника ВПС на підставі ліцензії Національного банку України на переказ коштів в національній валюті.

Учасник ВПС зобов’язані:

 • дотримуватися умов Правил ВПС, Договору, сумлінно, вчасно й у повному обсязі виконувати прийняті на себе зобов'язання у відповідності до його статусу у ВПС;
 • забезпечувати надійне функціонування відповідних компонентів власної ОС, за допомогою яких забезпечується виконання функціональних обов'язків Учасника;
 • оплачувати послуги ВПС, надані Учаснику, відповідно до чинних Тарифів ВПС та укладених Договорів;
 • виконувати вимоги Платіжної організації щодо підтримання залишку коштів на відповідних рахунках в Розрахункових банках, в розмірі, що необхідний для виконання функціональних обов’язків Учасника у ВПС;
 • зберігати в таємниці конфіденційну інформацію, що стала відомою Учаснику при виконанні функціональних обов'язків відповідно до Правил ВПС;
 • відшкодувати Платіжній організації й іншим Суб’єктам ВПС у повному обсязі збитки, заподіяні їм внаслідок порушення умов Правил ВПС;
 • брати участь і забезпечувати розгляд і вирішення спірних питань і конфліктних ситуацій згідно з умовами укладених договорів і в порядку, установленому Платіжною організацією;
 • призначити відповідальних осіб за виконання окремих функцій Учасника у ВПС, вказувати в Договорі, що укладається з Платіжною організацією їх прізвища, посади, контактні дані;
 • протягом 10 (десяти) календарних днів інформувати Платіжну організацію про зміни: програмного забезпечення, яке використовується для роботи у ВПС, місцезнаходження Учасника, відповідальних працівників, їх контактних даних і т.і.;
 • надавати відповіді на запити Платіжної організації з питань поточної оперативної взаємодії;
 • регулярно ознайомлюватися зі змінами в роботі ВПС, змінах у Правилах ВПС, нормативними документами ВПС на веб-сайті Платіжної організації;
 • перед початком роботи в ВПС виконати процедуру технічного підключення та тестування (за вимогою ПЦ). В разі зміни технології роботи власної ОС – повідомити про це Платіжну організацію;
 • виконувати вимоги законодавства у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму;
 • надавати Платіжній організації на її вимогу фінансову звітність;
 • забезпечити відображення інформації про кожну операцію з приймання готівки для подальшого переказу та розрахунків між Учасниками ВПС або Учасників ВПС з Отримувачами в системі обліку Платіжної організації та у системі автоматизації банку, що обслуговує Учасника ВПС / Розрахункових банків ВПС у той самий операційний день (у разі здійснення ініціювання переказу готівки платником протягом операційного часу) або не пізніше наступного операційного дня (у разі ініціювання переказу готівки після закінчення операційного часу).
 • забезпечити створення електронних архівів документів (збереження інформації про прийняту готівку, реєстри прийнятих Переказів, тощо), контроль за цілісністю та захист цих документів під час їх зберігання, та їх передавання від ПНФП до ОС Учасника відповідно до нормативно-правових актів Національного банку.
 • зареєструвати власні ПНФП у Платіжній організації до початку роботи у ВПС, і в подальшому виконувати актуалізацію відомостей про ПНФП (зміна адреси розташування, видів комісійної винагороди, тощо).;
 • вести реєстр пунктів приймання та виплати готівки, платіжних пристроїв (банківський автомат, платіжний термінал, програмно-технічний комплекс самообслуговування тощо);
 • фіксувати завершення операції з ініціювання переказу коштів шляхом видачі Платнику відповідного документу, (квитанції/чека, тощо), що підтверджує ініціювання переказу коштів, та має містити обов’язкові реквізити, встановлені Національним банком України та Правилами ВПС;
 • надавати всім Платникам рівні права при обслуговуванні й повний спектр послуг;
 • здійснювати розрахунки з Учасниками ВПС та Отримувачами за переказами, здійсненними через ВПС, на умовах та в терміни, визначені договорами з Отримувачами, Правилами ВПС, в межах встановлених законодавством строків для здійснення міжбанківських переказів та вимог щодо проведення розрахункових та касових операцій;
 • надавати Платіжній організації на її вимогу документи, що підтверджують завершення цих розрахунків;
 • забезпечити зберігання інформації про кожну операцію з переказу коштів, здійснену в платіжній системі, у системі обліку Учасника ВПС, у встановленому ним порядку, з можливістю відновлення даних про дату здійснення операції, ініціатора та отримувача переказу, місця ініціювання та виплати переказу, суму та валюту переказу коштів;
 • повідомляти інших Учасників ВПС про помилкові/неналежні перекази, суб’єктів цих переказів;
 • після виникнення кожного порушення безперервності діяльності, документально зафіксувати дату та час, тривалість і причини порушень, шляхи вдосконалення механізмів забезпечення безперервності діяльності ВПС;
 • щокварталу до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом, надавати Національному банку інформацію, в обсягах (за формами) визначених чинним Національним банком України;
 • здійснювати реєстрацію звернень Платників з питань діяльності платіжної системи та переказу коштів, у тому числі щодо помилкових та неналежних переказів, шляхом унесення відомостей до журналу реєстрації звернень Платників, який ведеться в електронній формі. Перелік обов’язкової інформації, що має відображатися в журналі визначається Національним банком України. Журнал реєстрації звернень Платників повинен вестись із забезпеченням захисту інформації, що міститься в ньому, відповідно до законодавства України;
 • оприлюднювати на власному офіційному веб-сайті та моніторі платіжних пристроїв актуальну інформацію щодо:
  1. свого найменування та місцезнаходження;
  2. платіжних систем, учасниками яких вони є, а також найменування та місцезнаходження платіжних організацій зазначених платіжних систем;
  3. послуг, які ними надаються;
  4. порядку (умов) здійснення переказу коштів;
  5. строків зарахування коштів отримувачам;
  6. найменування отримувачів коштів, на користь яких здійснюються перекази коштів та з якими укладені відповідні договори;
  7. вартості послуг з переказу коштів (розмір комісійної винагороди / плата за здійснення операції);
  8. місця розташування програмно-технічних комплексів самообслуговування;
  9. порядку вирішення спорів між учасниками та користувачами платіжних систем;
  10. номера контактного телефону, поштової адреси та адреси електронної пошти;
  11. видів валют переказу коштів;
  12. курсу обміну валют.
 • перед ініціюванням Платником операцій з переказу коштів з використанням ВПС зміст Публічного договору або посилання на електронну ВЕБ-адресу де розміщено текст Публічного договору доводиться до відома Платника. Проведення Платником операцій з переказу коштів через ВПС можливе тільки на умовах цього Договору;
 • при використанні знаку (торговельної марки, комерційного найменування тощо), що відрізняється від найменування ВПС, послуги якої надаються, зобов'язані під час надання послуг з переказу коштів та/або їх рекламування зазначати найменування ВПС перед цим знаком. Найменування ВПС подається шрифтом та/або розміром не менше половини розміру шрифту та/або розміру, яким подано цей знак.

Учасники ВПС мають право:

 • Здійснювати свою діяльність в межах ВПС відповідно до Правил ВПС та Договору, укладеного з Платіжною організацією, та отримувати за це винагороду у розмірі та порядку, визначеному цими документами.
 • Використовувати торговельні марки (знак для товарів і послуг) ВПС у порядку, передбаченому Правилами ВПС;
 • Самостійно обирати складові компоненти ПАК, необхідні для виконання своїх функцій у ВПС або використовувати власну ОС;
 • Відмовитися від роботи у ВПС (розірвати Договір про участь у ВПС) у порядку встановленому Правилами ВПС та Договором про участь у ВПС.
 • Встановлювати тарифи для своїх Платників з урахуванням обмежень, встановлених у ВПС;
 • Самостійно обрати Розрахунковий банк або Розрахункові банки для проведення взаєморозрахунків в Платіжній системі поміж переліку Розрахункових банків, що залучені Платіжною організацією до проведення розрахунків у ВПС.

10. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ МІЖ УЧАСНИКАМИ ТА КОРИСТУВАЧАМИ ВПС «ЕЛЕКТРУМ»

Для з’ясування спорів між Учасниками та Користувачами ВПС у наслідок невиконання або неналежного виконання ними своїх зобов’язань відповідно до умов укладених договорів, сторони для отримання необхідної інформації мають право першочергово звертатися с запитом до таких Учасників та Користувачів ВПС, з яким виник спір та з якими вони мають договірні відносини, або до Платіжної організації у разі такої необхідності.

Платіжна організація у разі потреби має право отримати будь-яку необхідну інформацію у учасників та/або користувачів ВПС.

Платіжна організація, учасники та користувачі ВПС, які отримали відповідний запит про надання необхідної інформації, зобов’язані розглянути цей запит протягом 10 днів та надати відповідну інформацію (за наявності).

Платіжна організація для розгляду та вирішення спорів, що виникають між учасниками та/або користувачами ВПС, створює комісію за участю учасників ВПС.

Комісія з вирішення спорів зобов’язана оперативно розглянути звернення заявника. З цією метою комісія має право проводити відповідні перевірки із залученням представників від учасників та/або користувачів ВПС та отримувати необхідну для прийняття обґрунтованого рішення інформацію від учасників та/або користувачів ВПС. Якщо з рішенням, прийнятим комісією з вирішення спорів, сторони не згодні вони можуть звернутися для вирішення спору до суду відповідної юрисдикції, до компетенції якого входить розгляд спорів, що можуть виникнути між учасниками та користувачами ВПС, згідно вимог чинного законодавства України .

Виникнення спорів між учасниками та/або користувачами ВПС не повинно впливати на виконання належним чином ініційованих операцій переказу коштів. У разі виникнення ризику невиконання фінансової операції внаслідок виникнення спору, Платіжна організація має право прийняти рішення про виконання фінансової операції за рахунок власних коштів.

11. Порядок (умови) здійснення переказу коштів у ВПС «ЕЛЕКТРУМ»

З порядком (умовами) здійснення переказу коштів у ВПС «ЕЛЕКТРУМ», можна ознайомитись тут

12. Положення про порядок обробки персональних даних ТОВ «ЕЛЕКТРУМ ПЕЙМЕНТ СІСТЕМ»

Інформацію про порядок обробки персональних даних, можна знайти за посиланням.

13. МІСЦЯ РОЗТАШУВАННЯ ПРОГРАМНО-ТЕХНІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ САМООБСЛУГОВУВАННЯ, ПУНКТІВ ПРИЙМАННЯ ТА ВИПЛАТИ ГОТІВКИ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ПЕРЕКАЗІВ КОШТІВ У ВПС «ЕЛЕКТРУМ»

Інформацію, щодо розміщення та режиму роботи ПНФП ТОВ «ЕЛЕКТРУМ», можна знайти в розділі - Відділення.

Інформацію, щодо розташування пунктів приймання та виплати готівки, які використовуються учасником ВПС «ЕЛЕКТРУМ», можна ознайомитись тут.

14. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО НОМЕРА КОНТАКТНОГО ТЕЛЕФОНУ, ПОШТОВОЇ АДРЕСИ ТА АДРЕСИ ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ

Форма зв'язку та контактна інформація знаходиться в розділі - Контакти.

15. ВИДИ ВАЛЮТ ПЕРЕКАЗУ КОШТІВ

ВПС «ЕЛЕКТРУМ» надає послуги з переказу коштів в національній валюті України - гривня (UAH).

16. КУРСИ ОБМІНУ ВАЛЮТ

Актуальні курси обміну валют згідно НБУ можна знайти за посиланням.